ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

Кафедра ГЕОГРАФІЇ

    

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

[ФПН].[Ліс_СПГ_10].[3_1_2]                 Геодезія                                   
                                                       (шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки    6.090103 Лісове і садово-паркове господарство
(шифр і назва напряму підготовки)
Факультет природничих наук

______ – 20___ рік


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів
6,5/7,5

Галузь знань
0901 Сільське господарство і лісівництво
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

Напрям підготовки
6.090103 Лісове і садово-паркове господарство
(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 234/270

1-й, 2-й

1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

16 год.

6 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

202 год.

258 год.

Індивідуальні завдання:  0 год.

Види контролю:
контроль виконання лабораторних робіт, контроль теоретичної підготовки до кожного заняття, перевірка контрольних модульних робіт, комп’ютерне тестування.

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 14% / 86%
для заочної форми навчання – 4% / 96%
                                        

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: професійна підготовка студентів до виробництва топографо-геодезичних робіт в об'ємі, що визначається кваліфікаційною характеристикою бакалавра з лісового і садово-паркового господарства.

Завдання:
– ознайомити студентів з загальною теорією геодезії;
– навчити студентів розуміти топографічні й лісові карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;
– показати значення топографо-геодезичних знань у сучасному житті;
– здійснювати основні види геодезичних зйомок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
– системи координат, які застосовують в геодезії;
– види, зміст, масштаби топографічних і лісових карт, планів, матеріалів аерофотознімання і їх використання в лісовому і садово-парковому господарстві;
– теоретичні й практичні основи сучасних методів виконання геодезичних знімальних і розмічувальних робіт;
– способи підготовки геодезичних даних для винесення на місцевість планових і вертикальних елементів проекту лісових насаджень і будівництва садово-паркових об'єктів;
– пристрій, перевірки, юстировки і правила експлуатації геодезичних приладів;

вміти:

– уміти: працювати з картографічними матеріалами (визначати по них відстані, орієнтирні напрями, координати, площі, висоти і перевищення, крутизну схилів і ухили ліній місцевості); 
– виконувати великомасштабні топографічні зйомки ділянок місцевості; 
– створювати геодезичну розмічувальну основу і робити перенесення на місцевість планово-висотних елементів лісового і садово-паркового господарства;
– проводити камеральну обробку результатів топографічної зйомки;
– практично працювати з геодезичними приладами (теодоліт, нівелір, землемірна стрічка, бусоль).

– будувати профіль місцевості за заданим напрямом;

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні відомості з топографії і геодезії.
Тема 1. Предмет геодезії. Зображення земної поверхні на планах і картах.
Предмет геодезії. зв'язок геодезії з іншими науками. роль геодезії в наукових дослідженнях, народногосподарському будівництві і обороні країни. Зображення земної поверхні на сфері і на площині. Рівнева поверхня. Абсолютна і відносна висота. Карта, план, профіль. Елементи карти. Лісові карти і лісовпорядні планшети.
Тема 2. Поверхня, форма і розміри Землі.
Поверхня, форма і розміри Землі. Земний еліпсоїд, його розміри і орієнтування. Референц-еліпсоїд Красовського. Основні лінії та площини на поверхні еліпсоїда. Поняття про методи визначення форми та розмірів Землі.
Тема 3. Системи координат, що застосовуються при зйомці місцевості і використанні карт.
Геодезичні, астрономічні, пласкі прямокутні, полярні, біполярні координати. Визначення геодезичних координат за картою та нанесення на карту точок по геодезичним координатам.
Тема 4. Зональна система прямокутних координат Гауса.
Проекції топографічних і лісових карт. Зональна система прямокутних координат Гауса. Зв’язок пласкої прямокутної і полярної систем координат. Вирішення прямої і зворотної геодезичної задачі. Прямокутна (кілометрова) сітка. Визначення прямокутних координат за картою та нанесення на карту точок по прямокутним координатам.
Тема 5. Розграфка і номенклатура топографічних карт, лісовпорядних планшетів і планів.
Розграфка і номенклатура топографічних карт. Особливості разграфки і позначення лісовпорядних планшетів і планів. Рамки аркушу карти. Цифрова номенклатура топографічних карт. Підбір карт за збірними таблицями.

Змістовий модуль 2. Застосування топографічних і лісових карт.
Тема 6. Масштаби топографічних і лісових карт.
Масштаби: чисельний, лінійний і поперечний. Масштаб довжин і площ. Гранична і графічна точність. Побудова лінійного і поперечного масштабу. Прийоми роботи з поперечним масштабом. Визначення невідомого масштабу. Перехідний масштаб. Масштаби топографічних карт України. Масштабний ряд лісовпорядних планшетів, планів лісництв і лісонасаджень.
Тема 7. Вимірювання відстаней, площ і об’ємів по карті.
Кути напряму на топографічній карті: істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, горизонтальний кут. Кут зближення меридіанів та його визначення. Магнітне схилення. Зв'язок між істинними азимутами, дирекційними кутами і магнітними азимутами. Визначення за картою орієнтирних напрямів.
Тема 8. Орієнтування ліній.
Кути напряму на топографічній карті: істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, горизонтальний кут. Кут зближення меридіанів та його визначення. Магнітне схилення. Зв'язок між істинними азимутами, дирекційними кутами і магнітними азимутами. Визначення за картою орієнтирних напрямів.
Тема 9. Зображення рельєфу на картах і планах.
Суть способу горизонталей, зображення з їх допомогою елементів і форм рельєфу. Визначення особливостей рельєфу за допомогою горизонталей. Визначення кількісних показників рельєфу та інші задачі, які вирішують за допомогою горизонталей (визначення позначок висот горизонталей, визначення позначки висоти точки, визначення кута нахилу за допомогою графіка закладень, визначення вододілів і тальвегів). Побудова профілю за топографічною картою. Визначення меж водозбірної площі і площ затоплення за картою.
Тема 10. Вивчення ситуації місцевості за топографічними і лісовими картами та планами.
Умовні позначення. Графічні знаки, Колір. Буквені позначення. Цифрові позначення, Лінійні знаки. Позамасштабні умовні знаки. Зміст лісових планів і карт. Поняття про картографічну генералізацію.

Змістовий модуль 3. Загальні відомості про знімальні роботи.
Тема 11. Елементи теорії погрішностей вимірів.
Виміри та їх класифікація. Погрішності вимірів. Математична обробка результатів рівноточних вимірів одної величини. Математична обробка результатів нерівноточних вимірів одної величини. Основи геодезичних обчислювань.
Тема 12. Методи і принципи топографічної зйомки. Одиниці вимірювань.
Методи зйомки. Принципи зйомки. Види зйомок місцевості: наземні (планові, висотні, планово-висотні) і дистанційні (аеро- і космічні зйомки). Суть планових зйомок. Їх розподіл по методах і вживаних інструментах. Короткі відомості про державну геодезичну й інші опорні мережі. Робоча знімальна мережа. Способи зйомки подробиць місцевості. Одиниці вимірювань.
Тема 13. Лінійні вимірювання на місцевості.
Уявлення про вимірювання довжин ліній. Прилади для лінійних вимірювань (земляна стрічка, сталеві рулетки, інварний дріт, оптичний далекомір). Методика вимірювань. Провішування лінії на себе. Провішування лінії від себе. Компарування стрічки. Визначення недоступних відстаней. Визначення куту нахилу. Екліметр. Точність результатів вимірювання. Переклад довжин ліній в їх горизонтальні проекції. Вимірювання ліній за допомогою світлових та радіодалекомірів. Автоматизація геодезичних обчислень. Новітні методи визначення відстаней.
Тема 14. Найпростіші види горизонтальних зйомок.
Зйомка землемірною стрічкою и екером. Побудова прямих кутів за допомогою екера. Способи зйомки землемірною стрічкою и екером. Окомірна зйомка. Планшет окомірної зйомки. Масштаб кроків. Зйомка ходової лінії (як робочої знімальної основи) і зйомка подробиць місцевості.
Тема 15. Бусольна (компасна) зйомка.
Влаштування і принцип дії бусолі. Бусольна зйомка. Способи бусольної зйомки. Зйомка ситуації. Побудова графіка поправок для бусольного ходу. Складання плану за даними бусольної зйомки.
Тема 16. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.
Горизонтальні і вертикальні кути. Пристрій теодолітів. Перевірки теодоліта. Способи вимірювання горизонтальних кутів за допомогою теодоліта: прийомів, суміщення нулів лімба і алідади, повторювань. Вимірювання вертикальних кутів. Вимірювання магнітних азимутів.
Тема 17. Теодолітна зйомка.
Теодолітні ходи, їх види. Прокладання теодолітних ходів. Зйомка подробиць місцевості. Неув’язки в теодолітних ходах. Ув’язка кутових вимірювань. Обчислення дирекційних кутів сторін полігона і перехід від них до румбів. Обчислення приросту координат. Ув’язка приросту координат. Складання плану місцевості за матеріалами теодолітної зйомки.
Тема 18. Висотні зйомки.
Суть висотних зйомок. Поняття про нівелювання поверхні. Геометричне нівелювання. Прилади і приладдя для геометричного нівелювання. Нівелювання із середини. Нівелювання вперед. Просте і складне нівелювання. Тригонометричне нівелювання. Барометричне нівелювання. Поправки до барометра-анероїда. Порядок роботи на станції при барометричному нівелюванні. Зміст польових робіт і обробка одержаних матеріалів. Нівелювання для побудови профілю: зміст польових робіт, обробка одержаного матеріалу і побудова профілю.

Змістовий модуль 4. Сучасні види зйомок. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.
Тема 19. Нівелювання лісових трас.
Призначення і зміст робіт. Закріплення траси. Горизонтальна зйомка траси і розбивка пікетажу. Польові роботи при нівелюванні. Камеральна обробка результатів зйомки траси. Проектування за профілем.
Тема 20. Нівелювання площ і крутих схилів.
Нівелювання способом паралельних ліній (поперечників). Спосіб квадратів. Спосіб полігонів. Полярний спосіб. Нівелювання крутих схилів. Ватерпасовка. Контроль нівелювання. Камеральні роботи.
Тема 21. Тахеометрична зйомка.
Тахеометрична зйомка. Сутність тахеометричної зйомки. Прилади для тахеометричної зйомки. Знімальна основа тахеометричної зйомки. Виконання тахеометричної зйомки. Камеральні роботи.
Тема 22. Дистанційні зйомки.
Поняття про дистанційні зйомки. Аерофототопографічна зйомка, основні процеси і одержувані матеріали. Властивості аерофотознімка. Космічна зйомка. Застосування космічних знімків для картографування земної поверхні. Застосування для цілей картографування нефотографічних зображень електронної зйомки (телевізійної, радіолокації, теплової).
Тема 23. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.
Основні положення і нормативи. Організація знімально-геодезичних робіт на лісовпорядній території. Прорубка квартальних і візирних ліній. Виготовлення лісовпорядного планшета. Постановка знаків. Промірювання ходових ліній.
Тема 24. Геодезичне проектування і перенесення в натуру об'єктів лісовпорядження, лісового господарства і лісомеліорації.
Підготовка даних для виносу проекту в натуру. Способи і елементи геодезичних розмічувальних робіт. Винесення в натуру об'єктів безгосподарного проектування. Геодезичні роботи при лісоосушній меліорації і агролісомеліорації.


Тема 25. Геодезичні роботи при озелененні населених місць.
Вихідні топографо-геодезичні матеріали і вміст геодезичних робіт. Зйомка деревної і чагарникової рослинності. Створення геодезичної розмічувальної основи. Винесення в натуру проекту вертикального планування. Розбиття елементів горизонтального планування і озеленення.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Загальні відомості з топографії і геодезії

Тема 1. Предмет геодезії. Зображення земної поверхні на планах і картах.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 2. Поверхня, форма і розміри Землі.

8

 

 

 

 

8

12

2

 

 

 

10

Тема 3. Системи координат, що застосовуються при зйомці місцевості і використанні карт.

14

2

 

2

 

10

16

2

 

2

 

12

Тема 4. Зональна система прямокутних координат Гауса.

12

2

 

2

 

8

14

2

 

2

 

10

Тема 5. Розграфка і номенклатура топографічних карт, лісовпорядних планшетів і планів.

10

2

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Разом за змістовим модулем 1

52

6

 

4

 

42

62

6

 

4

 

52


Змістовий модуль 2. Застосування топографічних і лісових карт.

Тема 6. Масштаби топографічних і лісових карт.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 7. Вимірювання відстаней і площ по карті.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 8. Орієнтування ліній.

12

2

 

2

 

8

14

 

 

2

 

12

Тема 9. Зображення рельєфу на картах і планах.

10

 

 

2

 

8

12

 

 

 

 

12

Тема 10. Вивчення ситуації місцевості за топографічними і лісовими картами та планами.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Разом за змістовим модулем 2

46

2

 

4

 

40

56

 

 

2

 

54

Змістовий модуль 3. Загальні відомості про знімальні роботи.

Тема 11. Елементи теорії погрішностей вимірів.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 12. Методи і принципи топографічної зйомки. одиниці вимірювань.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 13. Лінійні вимірювання на місцевості.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 14. Найпростіші види зйомок.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 15. Бусольна (компасна) зйомка.

12

2

 

2

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 16. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.

12

2

 

2

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 17. Теодолітна зйомка.

12

2

 

2

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 18. Висотні зйомки

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Разом за змістовим модулем 3

76

6

 

6

 

64

80

 

 

 

 

80

Змістовий модуль 4. Сучасні види зйомок. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.

Тема 19. Нівелювання лісових трас.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 20. Нівелювання площ і крутих схилів.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 21. Тахеометрична зйомка.

12

2

 

2

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 22. Дистанційні зйомки.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 23. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Тема 24. Геодезичне проектування і перенесення в натуру об'єктів лісовпорядження, лісового господарства і лісомеліорації.

8

 

 

 

 

8

12

 

 

 

 

12

Тема 25. Геодезичні роботи при озелененні населених місць.

8

 

 

 

 

8

10

 

 

 

 

10

Разом за змістовим модулем 3

60

2

 

2

 

56

72

 

 

 

 

72

Усього годин

234

16

 

16

 

202

270

6

 

6

 

258

5. Теми семінарських занять
 –
6. Теми практичних занять

7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість
годин

ДФН

ЗФН

1

Геодезичні координати.

2

2

2

Пласкі прямокутні координати Гауса.

2

2

3

Визначення орієнтирних кутів за топографічною картою.

2

2

4

Зображення рельєфу на топографічних картах

2

 

5

Теодолітна зйомка.

2

 

6

Геометричне нівелювання.

2

 

7

Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.

2

 

8

Бусольна зйомка.

2

 

 

Усього годин

16

6

8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість
годин

ДФН

ЗФН

1

Предмет топографії та геодезії. Зображення земної поверхні на планах і картах

8

10

2

Поверхня, форма і розміри Землі.

8

10

3

Системи координат, що застосовуються при зйомці місцевості і використанні карт.

10

12

4.

Зональна система прямокутних координат Гауса.

8

10

5

Розграфка і номенклатура топографічних карт, лісовпорядних планшетів і планів.

8

10

6

Масштаби топографічних і лісових карт.

8

10

7

Вимірювання відстаней, площ і об’ємів по карті.

8

10

8

Орієнтування ліній.

8

12

9

Зображення рельєфу на картах і планах.

8

12

10

Вивчення ситуації місцевості за топографічними і лісовими картами (планами).

8

10

11

Елементи теорії погрішностей вимірів.

8

10

12

Методи і принципи топографічної зйомки. одиниці вимірювань.

8

10

13

Лінійні вимірювання на місцевості.

8

10

14

Найпростіші види зйомок.

8

10

15

Бусольна (компасна) зйомка.

8

10

16

Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.

8

10

17

Теодолітна зйомка.

8

10

18

Висотні зйомки.

8

10

19

Нівелювання лісових трас.

8

10

20

Нівелювання площ і крутих схилів.

8

10

21

Тахеометрична зйомка.

8

10

22

Дистанційні зйомки.

8

10

23

Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.

8

10

24

Геодезичне проектування і перенесення в натуру об'єктів лісовпорядження, лісового господарства і лісомеліорації.

8

12

25

Геодезичні роботи при озелененні населених місць.

8

10

 

Усього годин

202

258

9. Індивідуальні завдання
 –
10. Методи навчання
Лекції, лабораторні заняття, контрольні роботи, комплексні індивідуальні завдання, комп’ютерне тестування, консультації, самостійна робота, контроль самостійної роботи.

11. Методи контролю
Контроль теоретичної підготовки до кожної лабораторної роботи. Перевірка якості виконання лабораторних робіт. Перевірка модульних контрольних робіт. Комп’ютерне тестування.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний і підсумковий контроль
у 1 семестрі

Поточний і підсумковий контроль
у 2 семестрі

Заняття

Кількість
балів

Заняття

Кількість
балів

Лаб. № 1

15

Лаб. № 5

15

Лаб. № 2

15

Лаб. № 6

15

Лаб. № 3

15

Лаб. № 7

15

Лаб. № 4

15

Лаб. № 8

15

Письмова модульна КР 2

40

Письмова модульна КР 2

40

Сума балів
(екзамен)

100

Сума балів
(екзамен)

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

83-89

В

добре

75-82

С

63-74

D

задовільно

50-62

Е

21-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-20

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення
1. Мультимедійна аудиторія, комплект топографічних карт, циркулі-вимірювачі, міліметрові лінійки, трикутники, транспортири, курвіметри, теодоліти Т30, нівеліри Н3, бусолі БШ1, 20 метрові сталеві стрічки, штативи, далекомірні рійки, робочі зошити для виконання лабораторних робіт з системою розроблених бланків і методичними рекомендаціями до проведення лабораторних робіт.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Геодезия / Под ред. С. Д. Дубов и А. Н. Поляков.  – М. : Агропром издат. 1988.  – 240 с.
 2. Топографія з основами геодезії / За ред. А.П.Божок. – К. : Вища школа, 1995. – 280 с.
 3. Топография с основами геодезии / Под ред. А.С.Харченко и А.П.Божок. – М.: Высш. школа, 1986. – 303 с.
 4. Федотов Г. А. Инженерная геодезия : учебник / Г. А. Федотов. – М. : Высш.шк., 2004. – 463 с.

Допоміжна

 1. Маслов А.В. Геодезия / А. В. Маслов, А. В. Гордеев , Ю. Г. Батраков. – М. : Недра, 1993. – 513 с.
 2. Дьяков Б.Н. Геодезия. Общий курс: Учеб. пособие для вузов / Дьяков Б. Н. – Новосибирск : Изд-во Новосиб ун-та, 1993. – 171 с.
 3. Поклад Г. Г. Геодезия : Учеб. для вузов / Г. Г. Поклад . – М. : Недра, 1988. – 304 с.
 4. Селиханович В. Г. Геодезия : Учебник для вузов / В. Г. Селиханович.  – М. : Недра, 1981. – 544 с.
 5. Данилов В. В. Геодезия. [Изд. 2-е, перераб] / В. В. Данилов , Л. С. Хренов, Н. П. Кожевников. – М. : Недра, 1976. – 488 с.
 6. Гиршберг М. А. Геодезия / М. А. Гиршберг . Ч.1. – М. : Недра, 1967. – 384 с.
 7. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : Учебное пособие / Ю. К. Неумывакин, А. С. Смирнов. – М. : Картгеоцентр - Геодезиздат, 1995. – 315 с.
 8. Визгин А. А. Практикум по инженерной геодезии : Учеб. пособ. для вузов / А. А. Визгин, В. А. Коугия, Л. С. Хренов. – М. : Недра, 1989. – 285 с.
 9. Баканова В.В. Практикум по геодезии : Учеб. пособ. для вузов. Изд. 2?е, перераб. и доп. / В. В. Баканова, Я. Я. Карклин, Г. К. Павлов. – М. : Недра, 1983. – 456 с.
 10. Селиханович В. Г. Практикум по геодезии / В. Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г. П. Логинова. – М. : Недра, 1978. – 382 с.

15. Інформаційні ресурси

1. Карабцова З.М. Учебник «Геодезия» 2002 г.
http://www.mirknig.com/2009/11/24/geodeziya.html
2. Юнусов А.Г., Беликов А.Б., Баранов В.Н., Каширкин Ю.Ю. Учебник «Геодезия» 2011г.
http://www.dom-eknig.ru/16214-geodeziya.html
3. Дубов С,Д. Учебник «Лесная геодезия» 1982 г.
http://yadi.sk/d/QD-2BBsm0YZ3p
4. Голубева_Практикум по геодезии_1969.?
http://yadi.sk/d/R-bxfpDq0YZ0T
5. Колмогоров В.Г. - Основы геодезии и топографии - 2004.pdf
http://yadi.sk/d/WHfmPVus0YZ2Z