ГЕОДЕЗІЯ

(назва навчальної дисципліни)

 

 

 

Програма

нормативної навчальної дисципліни
підготовки бакалавр
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
 напряму 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство
(шифр і назва напряму)
спеціальності 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство
(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП  [ФПН].[Ліс_СПГ_10].[3_1_2])

 Вступ

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фігура та гравітаційне поле Землі, а також методи і засоби геометричних вимірювань земної поверхні з метою зображення її на планах і картах для вирішення завдань народного господарства і оборони країни.

 Міждисциплінарні зв’язки: математика, астрономія, землезнавство, фізика, географія, топографія, картографія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальні відомості з топографії і геодезії.
2. Застосування топографічних і лісових карт.
3. Загальні відомості про знімальні роботи.
4. Сучасні види зйомок. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Геодезія” є професійна підготовка студентів до виробництва топографо-геодезичних робіт в об'ємі, що визначається кваліфікаційною характеристикою бакалавра з лісового і садово-паркового господарства.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Геодезія”  є

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– системи координат, які застосовують в геодезії;
– види, зміст, масштаби топографічних і лісових карт, планів, матеріалів аерофотознімання і їх використання в лісовому і садово-парковому господарстві;
– теоретичні й практичні основи сучасних методів виконання геодезичних знімальних і розмічувальних робіт;
– способи підготовки геодезичних даних для винесення на місцевість планових і вертикальних елементів проекту лісових насаджень і будівництва садово-паркових об'єктів;
– пристрій, перевірки, юстировки і правила експлуатації геодезичних приладів;
вміти :

– працювати з картографічними матеріалами (визначати по них відстані, орієнтирні напрями, координати, площі, висоти і перевищення, крутизну схилів і ухили ліній місцевості); 
– виконувати великомасштабні топографічні зйомки ділянок місцевості; 
– створювати геодезичну розмічувальну основу і робити перенесення на місцевість планово-висотних елементів лісового і садово-паркового господарства;
– проводити камеральну обробку результатів топографічної зйомки;
– практично працювати з геодезичними приладами (теодоліт, нівелір, землемірна стрічка, бусоль).

– будувати профіль місцевості за заданим напрямом;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 234/270 години/  6,5/7,5 кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні відомості з топографії і геодезії.
Тема 1. Предмет геодезії. Зображення земної поверхні на планах і картах.
Предмет геодезії. зв'язок геодезії з іншими науками. роль геодезії в наукових дослідженнях, народногосподарському будівництві і обороні країни. Зображення земної поверхні на сфері і на площині. Рівнева поверхня. Абсолютна і відносна висота. Карта, план, профіль. Елементи карти. Лісові карти і лісовпорядні планшети.
Тема 2. Поверхня, форма і розміри Землі.
Поверхня, форма і розміри Землі. Земний еліпсоїд, його розміри і орієнтування. Референц-еліпсоїд Красовського. Основні лінії та площини на поверхні еліпсоїда. Поняття про методи визначення форми та розмірів Землі.
Тема 3. Системи координат, що застосовуються при зйомці місцевості і використанні карт.
Геодезичні, астрономічні, пласкі прямокутні, полярні, біполярні координати. Визначення геодезичних координат за картою та нанесення на карту точок по геодезичним координатам.
Тема 4. Зональна система прямокутних координат Гауса.
Проекції топографічних і лісових карт. Зональна система прямокутних координат Гауса. Зв’язок пласкої прямокутної і полярної систем координат. Вирішення прямої і зворотної геодезичної задачі. Прямокутна (кілометрова) сітка. Визначення прямокутних координат за картою та нанесення на карту точок по прямокутним координатам.
Тема 5. Розграфка і номенклатура топографічних карт, лісовпорядних планшетів і планів.
Розграфка і номенклатура топографічних карт. Особливості разграфки і позначення лісовпорядних планшетів і планів. Рамки аркушу карти. Цифрова номенклатура топографічних карт. Підбір карт за збірними таблицями.

Змістовий модуль 2. Застосування топографічних і лісових карт.
Тема 6. Масштаби топографічних і лісових карт.
Масштаби: чисельний, лінійний і поперечний. Масштаб довжин і площ. Гранична і графічна точність. Побудова лінійного і поперечного масштабу. Прийоми роботи з поперечним масштабом. Визначення невідомого масштабу. Перехідний масштаб. Масштаби топографічних карт України. Масштабний ряд лісовпорядних планшетів, планів лісництв і лісонасаджень.
Тема 7. Вимірювання відстаней, площ і об’ємів по карті.
Кути напряму на топографічній карті: істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, горизонтальний кут. Кут зближення меридіанів та його визначення. Магнітне схилення. Зв'язок між істинними азимутами, дирекційними кутами і магнітними азимутами. Визначення за картою орієнтирних напрямів.
Тема 8. Орієнтування ліній.
Кути напряму на топографічній карті: істинний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут, горизонтальний кут. Кут зближення меридіанів та його визначення. Магнітне схилення. Зв'язок між істинними азимутами, дирекційними кутами і магнітними азимутами. Визначення за картою орієнтирних напрямів.
Тема 9. Зображення рельєфу на картах і планах.
Суть способу горизонталей, зображення з їх допомогою елементів і форм рельєфу. Визначення особливостей рельєфу за допомогою горизонталей. Визначення кількісних показників рельєфу та інші задачі, які вирішують за допомогою горизонталей (визначення позначок висот горизонталей, визначення позначки висоти точки, визначення кута нахилу за допомогою графіка закладень, визначення вододілів і тальвегів). Побудова профілю за топографічною картою. Визначення меж водозбірної площі і площ затоплення за картою.
Тема 10. Вивчення ситуації місцевості за топографічними і лісовими картами та планами.
Умовні позначення. Графічні знаки, Колір. Буквені позначення. Цифрові позначення, Лінійні знаки. Позамасштабні умовні знаки. Зміст лісових планів і карт. Поняття про картографічну генералізацію.

Змістовий модуль 3. Загальні відомості про знімальні роботи.
Тема 11. Елементи теорії погрішностей вимірів.
Виміри та їх класифікація. Погрішності вимірів. Математична обробка результатів рівноточних вимірів одної величини. Математична обробка результатів нерівноточних вимірів одної величини. Основи геодезичних обчислювань.
Тема 12. Методи і принципи топографічної зйомки. Одиниці вимірювань.
Методи зйомки. Принципи зйомки. Види зйомок місцевості: наземні (планові, висотні, планово-висотні) і дистанційні (аеро- і космічні зйомки). Суть планових зйомок. Їх розподіл по методах і вживаних інструментах. Короткі відомості про державну геодезичну й інші опорні мережі. Робоча знімальна мережа. Способи зйомки подробиць місцевості. Одиниці вимірювань.
Тема 13. Лінійні вимірювання на місцевості.
Уявлення про вимірювання довжин ліній. Прилади для лінійних вимірювань (земляна стрічка, сталеві рулетки, інварний дріт, оптичний далекомір). Методика вимірювань. Провішування лінії на себе. Провішування лінії від себе. Компарування стрічки. Визначення недоступних відстаней. Визначення куту нахилу. Екліметр. Точність результатів вимірювання. Переклад довжин ліній в їх горизонтальні проекції. Вимірювання ліній за допомогою світлових та радіодалекомірів. Автоматизація геодезичних обчислень. Новітні методи визначення відстаней.
Тема 14. Найпростіші види горизонтальних зйомок.
Зйомка землемірною стрічкою и екером. Побудова прямих кутів за допомогою екера. Способи зйомки землемірною стрічкою и екером. Окомірна зйомка. Планшет окомірної зйомки. Масштаб кроків. Зйомка ходової лінії (як робочої знімальної основи) і зйомка подробиць місцевості.
Тема 15. Бусольна (компасна) зйомка.
Влаштування і принцип дії бусолі. Бусольна зйомка. Способи бусольної зйомки. Зйомка ситуації. Побудова графіка поправок для бусольного ходу. Складання плану за даними бусольної зйомки.
Тема 16. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.
Горизонтальні і вертикальні кути. Пристрій теодолітів. Перевірки теодоліта. Способи вимірювання горизонтальних кутів за допомогою теодоліта: прийомів, суміщення нулів лімба і алідади, повторювань. Вимірювання вертикальних кутів. Вимірювання магнітних азимутів.
Тема 17. Теодолітна зйомка.
Теодолітні ходи, їх види. Прокладання теодолітних ходів. Зйомка подробиць місцевості. Неув’язки в теодолітних ходах. Ув’язка кутових вимірювань. Обчислення дирекційних кутів сторін полігона і перехід від них до румбів. Обчислення приросту координат. Ув’язка приросту координат. Складання плану місцевості за матеріалами теодолітної зйомки.
Тема 18. Висотні зйомки.
Суть висотних зйомок. Поняття про нівелювання поверхні. Геометричне нівелювання. Прилади і приладдя для геометричного нівелювання. Нівелювання із середини. Нівелювання вперед. Просте і складне нівелювання. Тригонометричне нівелювання. Барометричне нівелювання. Поправки до барометра-анероїда. Порядок роботи на станції при барометричному нівелюванні. Зміст польових робіт і обробка одержаних матеріалів. Нівелювання для побудови профілю: зміст польових робіт, обробка одержаного матеріалу і побудова профілю.

Змістовий модуль 4. Сучасні види зйомок. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.
Тема 19. Нівелювання лісових трас.
Призначення і зміст робіт. Закріплення траси. Горизонтальна зйомка траси і розбивка пікетажу. Польові роботи при нівелюванні. Камеральна обробка результатів зйомки траси. Проектування за профілем.
Тема 20. Нівелювання площ і крутих схилів.
Нівелювання способом паралельних ліній (поперечників). Спосіб квадратів. Спосіб полігонів. Полярний спосіб. Нівелювання крутих схилів. Ватерпасовка. Контроль нівелювання. Камеральні роботи.
Тема 21. Тахеометрична зйомка.
Тахеометрична зйомка. Сутність тахеометричної зйомки. Прилади для тахеометричної зйомки. Знімальна основа тахеометричної зйомки. Виконання тахеометричної зйомки. Камеральні роботи.
Тема 22. Дистанційні зйомки.
Поняття про дистанційні зйомки. Аерофототопографічна зйомка, основні процеси і одержувані матеріали. Властивості аерофотознімка. Космічна зйомка. Застосування космічних знімків для картографування земної поверхні. Застосування для цілей картографування нефотографічних зображень електронної зйомки (телевізійної, радіолокації, теплової).
Тема 23. Організація знімальних робіт при лісовпорядженні.
Основні положення і нормативи. Організація знімально-геодезичних робіт на лісовпорядній території. Прорубка квартальних і візирних ліній. Виготовлення лісовпорядного планшета. Постановка знаків. Промірювання ходових ліній.
Тема 24. Геодезичне проектування і перенесення в натуру об'єктів лісовпорядження, лісового господарства і лісомеліорації.
Підготовка даних для виносу проекту в натуру. Способи і елементи геодезичних розмічувальних робіт. Винесення в натуру об'єктів безгосподарного проектування. Геодезичні роботи при лісоосушній меліорації і агролісомеліорації.
Тема 25. Геодезичні роботи при озелененні населених місць.
Вихідні топографо-геодезичні матеріали і вміст геодезичних робіт. Зйомка деревної і чагарникової рослинності. Створення геодезичної розмічувальної основи. Винесення в натуру проекту вертикального планування. Розбиття елементів горизонтального планування і озеленення.

3. Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен

 

5.   Засоби діагностики успішності навчання  
Контроль теоретичної підготовки до кожної лабораторної роботи. Перевірка якості виконання лабораторних робіт. Перевірка модульних контрольних робіт. Комп’ютерне тестування.